دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، زمستان 1397 (نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره پیاپی 23، شماره چهارم، زمستان 1397) 

مقاله پژوهشی

2. شناسایی و تحلیل ریسک‌های عملیاتی با استفاده از نگاشت شناختی فازی

صفحه 1-18

10.22108/amf.2018.103404.1087

خدیجه مصطفائی دولت آباد؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض


5. پیچیدگی زنجیرۀ تأمین به‌عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی

صفحه 57-78

10.22108/amf.2018.105826.1154

سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ حمید شریفی