دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
شماره 4
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره پیاپی 23، شماره چهارم، زمستان 1397
شماره 3
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره پیاپی 22، شماره سوم، پاییز 1397
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی
شناسایی و تحلیل ریسک‌های عملیاتی با استفاده از نگاشت شناختی فازی

خدیجه مصطفائی دولت آباد؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/amf.2018.103404.1087

چکیده
  در سال‌های اخیر، بانک‌ها و مؤسسات مالی بیش از پیش به مدیریت ریسک عملیاتی توجه کرده‌اند. همانگونه که در توافقنامۀ بال و سایر چارچوب‌های مدیریت ریسک اذعان شده است شناسایی ریسک، نخستین مرحلۀ فرایند مدیریت ریسک تلقی می‌شود. مدیریت و کنترل ریسک مستلزم شناسایی ریسک‌ها و عوامل ایجادکننده و ساز و کار علت و معلولی آنها است. نگاشت ریسک یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه

بهاره حقیقی طلب؛ محمد رضا عباس زاده؛ مهدی صالحی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 19-42

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21356

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی تأثیر کسری/ مازاد مالی و تأثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل‌های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتّخاذ تصمیم‌های تأمین مالی مختلف در شرکت‏های دارای کسری/ مازاد مالی مشابه و ویژگی‏های مشابه صنعت می‌تواند مفید باشد. در این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تعامل بین کاهش نامتقارن در معاملات خرید و فروش قبل از اعلام سود، بازده بعد از اعلام سود و انتشار اخبار سودآوری با استفاده از سیستم معادلات همزمان

حمیدرضا ایمانی؛ محسن دستگیر

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21351

چکیده
  با افزایش عدم‌تقارن اطلاعاتی در هنگام اعلام سود شرکت‌ها، معاملات سهام قبل از تاریخ سود کاهش می‌یابد. بعد از بررسی مشخص شد کاهش معاملات به‌صورت نامتقارن (عدم تعادل معاملات) است و میزان خرید سهام در این روزها، بیشتر از فروش کاهش می‌یابد. تصمیم به فروش سهامداران به بازده مثبت بعد از اعلام سود منجر می‌شود. ازجمله عوامل مؤثر در فروشنده‌شدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیچیدگی زنجیرۀ تأمین به‌عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی

سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ حمید شریفی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22108/amf.2018.105826.1154

چکیده
  انجمن مدیریت جامع زنجیرۀ تأمین، آن را دارایی راهبردی تعریف می‌کند که برای سازمان، ارزش و مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. هدف این پژوهش، شناخت چگونگی شکل‌گیری و اثرگذاری پیچیدگی این دارایی بر عملکرد سازمان و جایگاه عملکرد مالی در تأثیرپذیری از آن است؛ به این منظور پس از بررسی پیشینۀ نظری پژوهش، ابعاد و گویه‌های الگو شناسایی شد و الگوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی

محمدرضا رستمی؛ احمد نبی زاده؛ زهرا شاهی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 79-92

https://doi.org/10.22108/amf.2018.105889.1156

چکیده
  با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانک‌‌ها در ثبات نظام پولی‌‌ و‌‌ مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک اعتباری بانک‌‌های تجاری در ایران بررسی می‌کند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه‌‌گیری قضاوتی، داده‌های استفاده‌شده در این پژوهش که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط‌‌ است و در سطح بانک‌ها و در سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر ریسک اطلاعات مالی بر رابطه نمایندگی با ساختار سرمایه شرکت ها

مینا صحراکاران؛ فرزین رضایی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 93-102

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21210

چکیده
  این پژوهش، تأثیر ریسک اطلاعات مالی را در ساختار سرمایه با رویکرد نمایندگی در بازه زمانی 1383-1392 در 87 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ساختار سرمایه، مهم‌ترین پارامتر مؤثر در ارزش شرکت‌ها است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان که به‌دلیل نابرابری در توزیع اطلاعات پدیدار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، ریسک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییر پایدار نرخ ارز؛ متغیر حالت و ریسک درماندگی؟

مریم دولو؛ مهدی داوری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22108/amf.2018.103716.1095

چکیده
  نوسان نرخ ارز به‌منزلۀ یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه‌گذار را در معرض ریسک قرار می‌دهد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان‌دهندۀ عدم قیمت‌گذاری ریسک نوسان‌ نرخ‌ ارز است. تأییدنشدن رابطۀ ریسک نوسان نرخ ارز و بازده موردانتظار نشان‌دهندۀ نوعی خلاف قاعده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی الگوی خطر و الگوی حسابداری با استفاده از منحنی مشخصۀ عملکرد سیستم (ROC) برای پیش‌بینی ورشکستگی

نازنین صالحی؛ هادی امیری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 121-134

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21386

چکیده
  پیش‌بینی ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی یکی از شاخه‌های رشتۀ مالی است که در دو دهۀ اخیر توجه بیشتری به آن شده است؛ به‌گونه‌ای که الگو‌های ورشکستگی توسعه‌یافته و متغیرهای محیط کلان اقتصادی و شرایط بازار را به همراه متغیرهای حسابداری در بر می‌گیرد. از آنجا که در ایران از رویکرد حسابداری استفادۀ بیشتری شده است، مقایسۀ رویکردهای مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
به‌کارگیری نظریۀ ارزش فِرین و حافظۀ بلندمدت در بازار سهام ایران (در چهارچوب الگو‌های GARCH)

حسن کارنامه حقیقی؛ علی رستمی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 135-154

https://doi.org/10.22108/amf.2018.102325.1053

چکیده
  در طول دهه‌های گذشته، بازارهای مالی به‌دلیل قرارگرفتن در معرض سقوط‌های غیرمنتظره خسارات زیادی می‌دید. به‌دنبال این بحران‌ها، مؤسسات مالی، قانون‌گذاران و دانشگاهیان برای ارائۀ روش‌های بهتر اندازه‌گیری و ابزارهای پوشش ریسک، پژوهش‌های فشرده‌ای انجام دادند. ارزش در معرض خطر (VaR) مشهورترین روش اندازه‌گیری ریسک در حوزۀ مالی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی کارآیی بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N

رضا راعی؛ سعید باجلان؛ علیرضا عجم

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 155-166

https://doi.org/10.22108/amf.2018.108507.1216

چکیده
  همواره به مسئلۀ انتخاب سبد به‌منزلۀ یکی از مسائل اساسی در زمینۀ سرمایه‌گذاری توجه شده است. الگو‏ها و روش‏های مختلفی از زمان ارائۀ کار اولیۀ مارکویتز تاکنون برای انتخاب سبد سرمایه‏گذاری بهینه ارائه شده است. با این حال یافتن مفیدترین الگو در انتخاب این سبد همواره دغدغۀ سرمایه‏‏گذاران بوده است. هدف از این پژوهش بررسی کارآیی ...  بیشتر