دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1397 (نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره پیاپی 22، شماره سوم، پاییز 1397) 
5. بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده

صفحه 51-66

10.22108/amf.2017.21258

سید رضا میرعسکری؛ غلامرضا محفوظی؛ متین شعبانی نژاد ماسوله