دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
شماره 4
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره پیاپی 23، شماره چهارم، زمستان 1397
شماره 3
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره پیاپی 22، شماره سوم، پاییز 1397
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه‌های منسجم ریسک

علی ثقفی؛ میر فیض فلاح شمس؛ علیرضا ناصرپور

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21384

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از داده‌های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه‌‌های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه‌های منسجم ریسک به‌ویژه ریزش مدّنظر و سنجۀ ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو‌های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون‌های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
ارزیابی عملکرد شرکت‌های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه‌سازی آن با الگوی ترکیبی PSO و ANN

سجاد جمشیدی؛ غلامرضا زمانیان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22108/amf.2018.91647.0

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه‌سازی آنها با استفاده از الگوی هیبریدی شبکۀ عصبی مصنوعی و بهینه‌سازی تجمیع ذرات است. برای رسیدن به این هدف، از بازده هفتگی و روزانۀ 36 شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1393 استفاده شده است که کاربرد همزمان معیار تسلط تصادفی به‌دلیل جهت‌گیری‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا منصورفر؛ مهدی حیدری؛ محسن فرهادی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22108/amf.2017.100287.1000

چکیده
  در این مقاله با استفاده از الگوی چهارعاملی فاما و فرنچ و عامل مومنتوم معرفی‌شدۀ کارهارت، رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس درجات مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این نوع رفتار موجب بی‌ثباتی عامل بتا در بازار می‌شود؛ همچنین سبب می‌شود الگوهای قیمت‌گذاری، کارآیی لازم را برای ارزیابی عملکرد نداشته باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده

سید رضا میرعسکری؛ غلامرضا محفوظی؛ متین شعبانی نژاد ماسوله

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 51-66

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21258

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام با دنبالۀ توزیع بازده سهام است؛ از این‌رو، نمونۀ آماری پژوهش شامل 118 شرکت در 5 سال از ابتدای  1389 تا انتهای 1393 از بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده ­است. از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده­های تابلویی استفاده شده ­است. نتایج پژوهش نشان می­دهد همزمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
آزمون فشار به‌عنوان ابزار کلیدی مدیریت ریسک دارایی‌‌های مالی با تأکید بر نظریۀ ارزش فرین و توابع کاپیولا

علیرضا سارنج؛ مرضیه نوراحمدی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22108/amf.2018.107070.1177

چکیده
  آزمون فشار فن شبیه‌‌سازی برای ارزیابی واکنش‌‌های سبد به موقعیت‌‌های بحرانی گوناگون است. در این مقاله، با مرور روش‌‌های مختلف آزمون‌‌های فشار، اثرات سناریوهای مختلف فشار روی سبد سهامی متشکل از سه شاخص قیمت شیمیایی، دارویی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. همچنین دنباله‌‌های فرین همۀ عوامل ریسک در سبد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سررسید بدهی در خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

وحید تقی زاده خانقاه؛ قدرت اله طالب نیا

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21211

چکیده
  بدهی‌های کوتاه‌مدت، ساز و کاری است که مدیران را در معرض نظارت‌های مکرر قرار می‌دهد و موجب کاهش اختیارات مدیریت می‌شود؛ بنابراین کیفیت افشای اطلاعات را بهبود می‌بخشد. از آنجا که وام‌دهندگان حساسیت بیشتری به کاهش قیمت سهام شرکت به نسبت افزایش آن دارند، انگیزه‌های زیادی برای نظارت بر وام‌گیرندگان و جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ وضعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مقایسه‌ای دربارۀ عملکرد مدل سه‌عاملی و پنج‌عاملی فاما و فرنچ در تخمین بازده موردانتظار

حسین رضایی دولت آبادی؛ ناهید یوسفان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 105-116

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21419

چکیده
  پیش‌بینی صحیح بازده سهام، عامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است. هدف پژوهش حاضر، آزمون نظریۀ پنج‌عاملی فاما و فرنچ و مقایسۀ عملکرد الگوی سه‌عاملی و پنج‌عاملی در برآورد بازده موردانتظار است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و فرضیۀ آن براساس اطلاعات سال‌های 1393-1388 برای 40 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی

غلامحسین مهدوی؛ نجمه رستگاری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 117-132

https://doi.org/10.22108/amf.2019.91622.0

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محدودیت در تأمین مالی با استفاده از شاخص بومی‌شده را تهرانی و حصارزاده (1388) محاسبه کردند. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت استفاده شده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت‌های خصوصی

زهرا زمانی؛ زهرا سهرابی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 133-146

https://doi.org/10.22108/amf.2019.101253.1021

چکیده
  پژوهش حاضر تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی را بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت‌های فعال در حوزۀ صنعت، معدن، بازرگانی و حمل‌ونقل بررسی می‌کند. برای تأمین منابع مالی راه‌های زیادی وجود دارد. این کار در ایران بیشتر با دریافت اعتبار از بانک‌ها صورت می‌گیرد؛ با وجود این، سهم بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های مالی در حاکمیت شرکتی شرکت‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
بررسی حافظۀ بلندمدت در نوسانات پویا: رابطۀ بین بازده سهام و نرخ ارز

داریوش دموری؛ نگار میرزاد

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 147-164

https://doi.org/10.22108/amf.2018.103992.1106

چکیده
  نرخ ارز و سیستم مناسب ارزی از محورهای اصلی سیاست‌‌های اقتصادی محسوب می‌‌شود. نوسانات نرخ ارز از عمده‌‌ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور است. با توجه به اینکه بازده سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از عوامل مختلف به‌‎ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌گیرد، در این مطالعه حافظۀ بلندمدت در سری بازده‌‌، در بازه زمانی ...  بیشتر