دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تابستان 1397 
11. اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش‌‌بینی سود

صفحه 159-182

10.22108/amf.2017.21418

حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ سحر سپاسی؛ ساسان بابائی