دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار 1396، صفحه 1-116 (بهار 96) 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه: سال پنجم، شماره اول، شماره پیاپی 16، بهار 1396

صفیه سالاری ساردویی؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی