دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1394 
3. اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

صفحه 15-32

شمس الله شیرین بخش؛ فاطمه بزازان؛ مبینا زارعی