دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1394 
7. تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها و نااطمینانی آن در ایران

صفحه 107-130

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ حسن حیدری؛ فرزانه طالبی