دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1393 
3. بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و هزینه‌های نمایندگی

صفحه 17-30

میثم علی محمدی؛ مریم صابری؛ محمد نوروزی؛ محمد رضا رستمی