دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1392 
3. تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی

صفحه 13-26

رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده؛ اعظم ولی زاده لاریجانی


5. برتری تصادفی مبتنی بر صرف ارزش و رفتار ریسک گریزانه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 45-62

عبدالمجید عبدالباقی؛ محمدرضا حمیدیزاده؛ محمد عرب مازار؛ احمد بدری