موضوعات = اقتصاد خرد و کلان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر چرخه‏های تجاری و تکانه‏های فناوری سرمایه‏ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 103-122

10.22108/amf.2020.118715.1454

منصور زراءنژاد؛ مسعود خداپناه؛ ابراهیم انواری؛ نساء گودرزی زاده