موضوعات = سیاست تقسیم سود
تعداد مقالات: 5
1. رابطۀ رقابت در بازار و سیاست‌های تقسیم سود

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-60

10.22108/amf.2016.21111

نرگس سرلک؛ فاطمه میرزایی


2. نقش کیفیت گزارشگری مالی درکاهش اثرمحدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-110

10.22108/amf.2016.20642

مجتبی مقدس نوقابی؛ رضا حصارزاده؛ عطیه سیگاری


5. بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-18

مرضیه موحد؛ حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی