موضوعات = سرمایه در گردش
تعداد مقالات: 11
2. ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-38

10.22108/amf.2016.20645

یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه


3. شناسایی علل مشکلات تأمین سرمایۀ درگردش در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-16

10.22108/amf.2016.20644

روح الله نوری؛ سعید فتحی؛ لیلا یگانه


6. بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-98

جواد مرادی؛ هاشم ولیپور؛ مهدی خادمی


7. بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و هزینه‌های نمایندگی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-30

میثم علی محمدی؛ مریم صابری؛ محمد نوروزی؛ محمد رضا رستمی


8. بررسی رابطه ی تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره با کارایی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 113-128

فاطمه رحمانی؛ سید علی واعظ؛ نسرین قنواتی؛ سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر


11. اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 99-118

منصور گرکز؛ نواب رضائی