موضوعات = مدیریت سرمایه گذاری واقعی
نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت‌های مدیرعامل با جریان نقد آزاد شرکت

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 95-114

10.22108/amf.2023.133259.1736

فهیمه کاظمی حاجی؛ محمد امری اسرمی؛ فاطمه جلالی