موضوعات = مباحث خاص در سرمایه گذاری
سرمایه‌ گذاران خبره و راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 31-48

10.22108/amf.2019.114976.1366

سید احسان حسینی؛ سید عباس هاشمی