سایر حوزه های مرتبط
مقایسۀ قیمت‌گذاری اختیار معاملۀ سقف و توانی در جلوگیری از فضای آربیتراژی: شواهدی از شرایط مبتنی‌بر نوسانات تصادفی، دو پرش و اندازه شدت تصادفی

الهام دسترنج؛ حسین صاحبی فرد؛ عبدالمجید عبدالباقی؛ رقیه لطیفی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 89-103

https://doi.org/10.22108/amf.2020.119750.1479

چکیده
  اهداف: در این مقاله سه نوع اختیار معاملۀ توانی مبتنی‌بر بازارهای تصادفی قیمت‌گذاری شده‌اند که در آنها قیمت دارایی پایۀ ریسکی از مدلی با دو تلاطم تصادفی، دو پرش و اندازه شدت تصادفی پیروی می‌کند. اختیار معاملۀ توانی در مقایسه با سایر اختیار معامله‌ها نرخ بازده بیشتری دارد و این بازده، ممکن است فرصت آربیتراژ در بازار ایجاد کند؛ ولی ...  بیشتر