موضوعات = سیاست تقسیم سود
رابطۀ رقابت در بازار و سیاست‌های تقسیم سود

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 45-60

10.22108/amf.2016.21111

نرگس سرلک؛ فاطمه میرزایی


نقش کیفیت گزارشگری مالی درکاهش اثرمحدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 95-110

10.22108/amf.2016.20642

مجتبی مقدس نوقابی؛ رضا حصارزاده؛ عطیه سیگاری


بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-18

مرضیه موحد؛ حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی