موضوعات = ساختار سرمایه
مطالعۀ تطبیقی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین صنایع بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 101-120

10.22108/amf.2022.133488.1739

پریسا اسماعیل پور؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ الله یار بیگی فیروزی


الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 167-184

10.22108/amf.2017.21579

حمید صالحی؛ سید حسین سجادی؛ ولی خدادادی؛ عبدالرحمن راسخ


تصمیمات تامین مالی و زمان سنجی مدیریت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 21-36

رضا داغانی؛ حسین اعتمادی؛ مسعود عزیزخانی؛ علی اصغر انواری رستمی


تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها و نااطمینانی آن در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 107-130

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ حسن حیدری؛ فرزانه طالبی


فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-74

سلماز حبیبی؛ مهدی ابزری؛ سعید فتحی