تامین مالی
تحلیل حساسیت شاخص ورشکستگی نسبت به شاخص‌های مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت

سید رسول حسینی؛ امین حاجیان نژاد؛ حمیدرضا گنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/amf.2023.134999.1756

چکیده
  هدف: در این پژوهش تحلیل حساسیت شاخص ورشکستگی نسبت به متغیرهای مالی در طول چرخه عمر شرکت‌ها با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو موردبررسی قرارگرفته است. روش: به‌منظور اندازه‌گیری ریسک ورشکستگی از مدل ورشکستگی تعدیل شده آلتمن استفاده شد. جهت شبیه‌سازی مقادیر "Z" ^"'" مدل تعدیل شده آلتمن توزیع احتمالی هر یک از شاخص‌های ...  بیشتر

تامین مالی
محدودیت‌های تامین‌مالی در شرکت‌ها و رابطه آن با استراتژی‌های تامین‌مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی

ماندانا طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/amf.2023.135738.1769

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی این مساله است که آیا افزایش محدودیت‌های تامین‌مالی شرکت‌ها بر استراتژی‌های تامین‌مالی آنها اثرگذار است؟ بر این اساس، استراتژی‌های مدیران شرکت‌ها برای تامین‌مالی در قالب تمایل آنها به تامین‌مالی داخلی بجای خارجی و از طریق معامله با اشخاص وابسته و تامین‌مالی از محل بدهی بجای انتشار سهام در بازار سرمایه، ...  بیشتر

تامین مالی
مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در صنایع بورسی اوراق بهادار تهران

باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ پریسا اسماعیل پور؛ الله یار بیگی فیروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/amf.2022.133488.1739

چکیده
  شرکت‌ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با هزینه های تعدیل متفاوتی مواجه شده و در نتیجه با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدفشان حرکت می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی عوامل موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت‌های خدماتی و تولیدی بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از اطلاعات 137 شرکت خدماتی و 187 شرکت های ...  بیشتر

تامین مالی
موانع حقوقی - قانونی تأمین مالی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نهادی (یک پژوهش آمیخته)

محسن مطیعی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129739.1687

چکیده
  هدف: این پژوهش به‎دنبال تجزیه‌وتحلیل موانع و چالش‌های حقوقی - قانونی موجود در تأمین منابع مالی در کارآفرینی فناورانه با رویکردی نهادی و روش آمیخته است.روش: با استفاده از دو روش کیفی (تحلیل مضمون) و کمی (توصیفی – پیمایشی) موانع تأمین مالی برای کارآفرینی فناورانه شناسایی شدند. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی 16 تن از خبرگان و مدیران ...  بیشتر

تامین مالی
عوامل مؤثر بر تمایل افراد برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تأمین مالی جمعی اجتماعی

سید محمد باقر جعفری؛ پگاه پورزنجانی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22108/amf.2022.132608.1722

چکیده
  اهداف: تأمین مالی جمعی، یک روش تأمین مالی تحول‌آفرین است که به کارآفرینان کمک می‌کند، منابع مالی لازم را برای انجام پروژه‌های خویش به دست آورند. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های تأمین مالی جمعی اجتماعی است.روش: جامعۀ آماری، شامل افرادی است که در پروژه‌های تأمین مالی جمعی اجتماعی ...  بیشتر

تامین مالی
شناسایی عوامل بالقوۀ راهبری شرکتی، افشا و شفافیت مؤثر در ارزیابی کیفیت صورت‌های ‏‏‌مالی بانک‌ها به روش دلفی ‌فازی

خالد شیخی؛ مهران متین فرد؛ علی سعیدی؛ محمد حسنی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 23-52

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130183.1692

چکیده
  هدف: بانک‌‌محوربودن اقتصاد ایران، چالش‌های موجود در صنعت بانکداری و فعالیت‌های خاص این صنعت نسبت‌به سایر صنایع باعث شده است که نهادهای ناظر و ذی‌نفعان توجه ویژه‌ای به کیفیت صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشند. سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، افشا و شفافیت کافی، نقش مؤثری در کیفیت صورت‌های مالی ایفا می‌کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ...  بیشتر

تامین مالی
چارچوبی برای جمع‌سپاری تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا: مورد مطالعه وام‌دهی نفر به نفر با استفاده از روش فراترکیب

میثم شهبازی؛ رویا رزاقی؛ آصف کریمی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130830.1700

چکیده
  هدف پژوهش: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مدل وام‌دهی نفر به نفر، چارچوبی برای تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا مطرح و به این منظور، از رویکرد فراترکیب استفاده کرده است.روش پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است. پژوهشگران با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده و یافته‌های پژوهش‌های ...  بیشتر

تامین مالی
رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت در سطح استان‌های کشور

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22108/amf.2022.128746.1661

چکیده
  پژوهش‌های آسیب‌شناسانه برای آشنایی با ابعاد مختلف فساد و اندازه‌گیری پیامدها و آثار آن بر ارکان مختلف جامعه ضرورت دارد. پژوهشگران اغلب براساس شاخص‌های ادراکی و از سویی در سطح ملی، فساد را بررسی کردند. نوآوری این پژوهش در بهره‌گیری از دو مزیت مستندات عینی و ابعاد محلی در تعریف شاخص فساد است. با مقایسۀ داده‌های نمونه‌ای متشکل از ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر همه‌گیری کووید 19 بر رابطۀ بین بازار رمزارزها و شوک‌های قیمتی نفت (رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی)

علی رضازاده؛ شهاب جهانگیری؛ یعقوب فهیدآذر؛ وحید نیک پی پسیان

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22108/amf.2022.134421.1750

چکیده
  پژوهش حاضر ارتباط بالقوۀ غیرخطی و نامتقارن را بین شوک‌های قیمتی نفت و بازدۀ رمزارزهای پیش‌رو تجزیه‌‌وتحلیل می‌کند. در این پژوهش با استفاده از شوک‌های قیمتی عرضه، تقاضا، ریسکی نفت و رویکرد خودرگرسیون غیرخطی با وقفه‌های توزیعی، ارتباط این شوک‌ها و بازدۀ 8 رمزارز پیش‌رو در بازۀ زمانی 8 دسامبر 2019 تا 8 دسامبر 2021 بررسی شده است. نتایج ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌‌شده با ریسک (RAROC) در بانک‌‌های پذیرفته‌‌شده در بورس‌های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

محمدصادق عبداللهی پور؛ محمدهاشم بت شکن؛ مصطفی سرگلزایی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22108/amf.2021.125242.1594

چکیده
  بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC) که یک سنجه عملکرد نوین شناخته می‌‌شود، در مقایسه با سایر سنجه‌های عملکرد سنتی، بررسی و براساس مطالعات به‌‌روز برای بانک‌‌های حاضر در بازار سرمایۀ ایران در بازۀ زمانی سال‌‌های 1391 تا 1398 محاسبه شد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت عملکردی است. بدین منظور با استفاده ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر استراتژی‌های تنوع درآمدی بر قدرت بازاری نظام بانکی

محمد حسن قلی زاده؛ محسن اکبری؛ مهسا فرخنده؛ محمد حبیبی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129626.1679

چکیده
  بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین نهادهای بازار پول و سرمایه، نقش ارزنده‌ای در توسعۀ اقتصادی دارند. رشد پرشتاب اقتصادی و افزایش رقابت بین بانک‌ها در تخصیص بهینۀ منابع مالی باعث شده است که قدرت بازاری نظام بانکی اهمیت زیادی داشته باشد. از این ‌رو بانک‌ها بر آن هستند که با افزایش خلاقیت در استفاده از استراتژی‌های تنوع‌بخشی سپرده‌ها و متقاضیان ...  بیشتر

تامین مالی
نااطمینانی نرخ سود تسهیلات و تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط منتخب پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار

داود صافی دستجردی؛ کمیل طیبی؛ ناصر الهی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/amf.2020.124509.1578

چکیده
  به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌‌دلیل نقش آنها در رشد و توسعۀ اقتصادی، هم در کشورهای توسعه‌‌یافته و هم در کشورهای درحال توسعه، بیش از پیش توجه شده است. پژوهش‌‌های متعدد دربارۀ این بنگاهها نشان می‌‌دهد مسئلۀ تأمین مالی برای آنها ازجمله موانع و چالش‌‌های مهم به شمار می‌‌رود. با توجه به سهم شایان توجه نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های، ...  بیشتر

تامین مالی
شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌ها با رویکرد معادلات ساختاری

سامان توکلی؛ علی آشتاب

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22108/amf.2021.127996.1647

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌ها با در نظر گرفتن تأثیر نوسان‌‌های این عوامل و گزینش متغیرهای منتخب است.روش: در این پژوهش از اطلاعات 145 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1398 استفاده شده است؛ همچنین برای تحلیل یافته‌ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و از 31 متغیر شامل نسبت‌های ...  بیشتر

تامین مالی
راهکارهای بازسازی مالی بانک‌ها در ایران

محمدصادق عبداللهی پور؛ محمدهاشم بت شکن

دوره 8، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/amf.2020.119436.1473

چکیده
  هدف:معضلات نظام بانکی در ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد - هزینه و ناترازی نقدی ریشه دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای ‌اجرایی برای حل معضلات نظام بانکی در قالب بازسازی مالی بانک‌ها در ایران است. ابتدا با بررسی کلی مشکلات نظام بانکی براساس مطالعات انجام‌شده در بانک مرکزی ایران و اطلاعات ارائه‌شده، تصویری کلی از مشکلات آن ارائه ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه

حسن زلقی؛ رضا مددیان معز؛ مجتبی کمره گره

دوره 8، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22108/amf.2020.124051.1559

چکیده
  یکی از مهم‌‌ترین تصمیم‌‌گیری‌‌های مالی و مدیریتی شرکت‌‌ها، تصمیم‌‌گیری دربارۀ تعیین مقدار مطلوب موجودی کالای مورد نیاز برای هر دورۀ مالی است. موجودی کالا در جایگاه یکی از اقلام مهم در مدیریت زنجیرۀ تأمین و اعتبار تجاری در جایگاه منبع تأمین مالی کوتاه‌مدت، اگر به‌خوبی مدیریت شوند و هم‌‌زمان بتوانند موجب پایداری ساختار سرمایه ...  بیشتر

تامین مالی
موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره

مهدی محمدی؛ فرشید اصلانی؛ فاطمه سادات سیدی قهفرخی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22108/amf.2020.123215.1543

چکیده
  اهداف: با مشارکت عمومی – خصوصی، بخش عمومی علاوه‏بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه خواهد کرد. اگرچه مشارکت‏های عمومی - خصوصی ازلحاظ نظری جذاب است، برای پیاده‏سازی آن در عمل، مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی استان اصفهان ...  بیشتر

تامین مالی
نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده سهام

محسن رشیدی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 123-139

https://doi.org/10.22108/amf.2020.119807.1480

چکیده
  هدف: توانایی مدیران عاملی برای برقراری توازن بین محتوای اطلاعاتی قراردادهای بدهی بین شرکت و اعتباردهنده‌ها است. هدف این مقاله، بررسی نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده اوراق است. روش: داده‌های مربوط به 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1387 تا 1397 استخراج و از مدل رگرسیونی داده‌های ...  بیشتر

تامین مالی
اندازه‏ گیری ریسک سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی و رتبه‌بندی بانک‌ها

رضا عیوضلو؛ مهدی رامشگ

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/amf.2019.112150.1283

چکیده
  ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می‌شود. این ریسک می‌تواند از بی‌ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به‌عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به‌ هم‌پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جایی‌که شکست در یک نهاد مالی می‌تواند به بحران کل سیستم منجر شود. در مقاله حاضر ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی رابطۀ کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن زلقی؛ روح اله آماره

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 71-84

https://doi.org/10.22108/amf.2019.113193.1309

چکیده
  اهداف: واحدهای تجاری، راهکارهای جدیدی برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک در تأمین منابع مالی جستجو می‌کنند. با توجه به نقش کارآیی سرمایه در گردش در نحوۀ تأمین مالی شرکت‌ها، هدف، بررسی رابطۀ کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه است. نوآوری این پژوهش استفاده از الگوی باتاچاریا برای اندازه‌‌گیری کارآیی ...  بیشتر

تامین مالی
کیفیت کارکنان شرکت و کیفیت سود پیش‌بینی‌‌شده به‌وسیلۀ مدیریت

محمد حسن قلی زاده؛ دکتر یاسر رضائی پیته‌نوئی؛ محمد غلامرضاپور

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22108/amf.2019.115319.1377

چکیده
  اهداف: نتایج پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد کارکنان نقش مهمی در فعالیت‌های شرکت ایفا می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود کارکنان با تحصیلات بالاتر، اطلاعات بهتری در اختیار مدیران شرکت قرار دهند و افزایش کیفیت اطلاعات مدیران سبب بهبود کیفیت سود پیش‌بینی‌شده به‌وسیلۀ آنها شود؛ ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ کیفیت کارکنان و کیفیت سود ...  بیشتر

تامین مالی
ارزیابی ریسک سیستمی در خرده‌نظام‌های مالی کشور با استفاده از روش گرنجر غیرخطی

علی رحیمی باغی؛ مهدی عربصالحی نصرآبادی؛ محمد واعظ برزانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22108/amf.2019.112209.1281

چکیده
  هدف: وقوع بحران‌های مالی 2007 تا 2009 موجب توجه دوباره به موضوع ریسک سیستمی شد. ریسک سیستمی پیامد روابط سیستمی بین مؤسسه‌های مالی است. در نظام مالی هر کشوری تشخیص روابط سیستمی بین خرده‌‌نظام‌‌های مالی آن (بانک‌‌ها، شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری و بیمه)، با‌‌ هدف جلوگیری از بروز شکست‌‌های سیستمی ضرورتی انکارناپذیر است. روش: در پژوهش ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی رابطۀ بین ریسک نقدینگی، کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از الگوی PCSE و FGLS

محمد ندیری؛ سید عباس موسویان؛ فاطمه زارعی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22108/amf.2019.113697.1329

چکیده
  هدف: نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک‌های متعددی روبه‌روست که یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، ریسک نقدینگی است. ازطرفی مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پیچیده‌تر است؛ زیرا ابزارهای سنتی استفاده‌‌شده در مدیریت نقدینگی، بر بهره مبتنی است و استفاده از آنها در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست؛ ...  بیشتر

تامین مالی
تحلیلی مقایسه‌ای بر سنجه‌های اهرم بهینه

منیژه رامشه

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22108/amf.2019.114562.1353

چکیده
  هدف: اهرم بهینه، مرکز ثقل مطالعات ساختار سرمایه است؛ این مطالعات از نسبت‌های اهرمی متفاوت به‌منزلۀ اهرم بهینه استفاده کرده‌اند. به‌کارگیری نسبت‌های متفاوت ممکن است بر نتایج مطالعات تأثیر بگذارد. روش: پژوهش حاضر سنجه‌های مختلف اهرم بهینه و انتخاب مناسب‌ترین سنجه از بین سنجه‌های میانگین اهرم شرکت، میانگین متحرک اهرم شرکت، میانگین ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر پاداش‌های قراردادی بر سپرده‌های بدون سررسید مشخص و تأمین مالی باثبات در بانک مطالعۀ موردی: بانک ملت

رضا تهرانی؛ سید مجتبی میرلوحی؛ محسن مهرآرا؛ مجید لطفی قهرود

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22108/amf.2018.111350.1262

چکیده
  تأمین مالی بانک‌‌ها در ایران چهار مسیر عمده دارد: سپرده‌ها، سرمایه، بدهی به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها و سپرده‌گذاری که یکی از منابع اصلی تأمین مالی است. در سال‌‌های اخیر گرایش مشتریان به سپرده‌‌های بدون سررسید مشخص که هر زمان قابل‌برداشت است، مشکلاتی را برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی ایجاد کرده است. این پژوهش تأثیر پاداش‌‌های ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی

محمد رمضان احمدی؛ عبدالمجید آهنگری؛ حمیدرضا حاجب

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 83-102

https://doi.org/10.22108/amf.2018.111931.1274

چکیده
  هدف: کیفیت سود از ویژگی‌‌های مهم گزارش‌‌های مالی است که بر تخصیص بهینۀ منابع تأثیر می‌‎گذارد؛ زیرا سود یکی از ورودی‌‌های اصلی الگو‌‌های ارزیابی سرمایه‌‌گذاران و تحلیلگران محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود حسابداری با استفاده از الگویابی ساختاری است. روش: به این منظور ...  بیشتر