موضوعات = تامین مالی
مروری بر نظریه‌ها، مدل‌ها و تکنیک‌های‌پیش‌بینی ‌درماندگی ‌مالی‌ و ورشکستگی شرکت‌‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22108/amf.2024.139927.1840

علی اصغر انواری رستمی


آسیب شناسی تأمین مالی تولید با تاکید بر بازار بدهی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.137439.1795

محمد سلگی؛ سید مرتضی نظاری


طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی همکاری راهبردی نظام بانکی و استارتاپ‌های فینتک با رویکرد استنتاج فازی عصبی - تطبیقی (ANFIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.138687.1813

آرش عنصری؛ عباس خمسه؛ تقی ترابی؛ حمیدرضا یزدانی


اثر عدم اطمینان سیاست‌های اقتصادی بر معاملات اعتباری و ارزش شرکت با تأکید بر نقش معاملات اعتباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.139534.1832

یاسمن خلیلی؛ مهدی محمدی؛ آزاده یزدانی


الگویی جهت بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.136679.1785

مهدی علی حسینی؛ محمدهاشم بت شکن؛ امیرحسین مزینی؛ مسلم پیمانی فروشانی


تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها از طریق متغیر واسطه‌ای شفافیت با استفاده از روش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22108/amf.2024.139769.1837

رسول عسگرپور؛ حمید ابوطالبی


ارائه مدلی برای تحلیل موانع تأمین مالی تولید در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22108/amf.2024.137563.1798

منصور نوری؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه


بررسـی اثر همگرایی بدهی شرکت ها بر ســرعت تعدیل ســاختار ســرمایه با در نظر گرفتن افق زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22108/amf.2024.140084.1848

سید مجتبی احمدی؛ مهدی آقابیک زاده؛ افسانه سروش یار


تاثیر سواد مالی بر تصمیمات پس‌اندازی: مطالعه موردی طرح آسمان بنیاد برکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22108/amf.2024.138869.1817

وحید مقدم؛ هادی امیری؛ سحر بهاری پور؛ فاطمه باقری؛ پریسا قاسمیان


بررسی رابطۀ علیت بین عرضه اولیۀ سهام و عوامل کلان اقتصادی

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 35-52

10.22108/amf.2023.136359.1779

وحید نیک پی پسیان؛ علی رضازاده؛ حسین احمدی نژاد؛ شکوفه احمدوند


تحلیل حساسیت شاخص ورشکستگی نسبت‌به شاخص‌های مالی در مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-100

10.22108/amf.2023.134999.1756

سید رسول حسینی؛ امین حاجیان نژاد؛ حمیدرضا گنجی


مطالعۀ تطبیقی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین صنایع بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 101-120

10.22108/amf.2022.133488.1739

پریسا اسماعیل پور؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ الله یار بیگی فیروزی


رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت در سطح استان‌های کشور

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 103-120

10.22108/amf.2022.128746.1661

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش