موضوعات = سرمایه در گردش
ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 17-38

10.22108/amf.2016.20645

یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه


بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و هزینه‌های نمایندگی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 17-30

میثم علی محمدی؛ مریم صابری؛ محمد نوروزی؛ محمد رضا رستمی


بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 87-98

جواد مرادی؛ هاشم ولیپور؛ مهدی خادمی


بررسی رابطه ی تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره با کارایی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 113-128

فاطمه رحمانی؛ سید علی واعظ؛ نسرین قنواتی؛ سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر


اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 99-118

منصور گرکز؛ نواب رضائی