موضوعات = ارزشگذاری دارایی‌های مالی
محتوای ارزشی الگوهای مختلف جریان نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-46

10.22108/amf.2021.124885.1588

جواد حسینی؛ رسول برادران حسن زاده؛ احمد محمدی؛ مهدی زینالی


محاسبۀ ارزش اختیارهای واقعی با رویکردهای متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-12

10.22108/amf.2019.115211.1372

رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی؛ محمد رضا گل کانی


توجه سرمایه‌‌گذاران انفرادی به ریسک دنبالۀ چپ

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 69-88

10.22108/amf.2020.118954.1460

مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی


اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش‌‌بینی سود

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 159-182

10.22108/amf.2017.21418

حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ سحر سپاسی؛ ساسان بابائی


قدرت بازار محصول و نقد شوندگی بازار سهام

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 21-36

10.22108/amf.2017.21571

علی رحمانی؛ حدیثه حاجی مرادخانی