موضوعات = 1مدیریت دارایی
پیش‌بینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 55-74

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ حنظله فندرسکی


بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی نسبی تعاونی‌های تولیدی بررسی موردی در استان بوشهر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 51-74

زعیمه نعمت الهی؛ داریوش محمدی زنجیرانی


بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 81-92

عبدالاحد عباشی؛ غلامرضا کردستانی


بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و هزینه‌های نمایندگی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 17-30

میثم علی محمدی؛ مریم صابری؛ محمد نوروزی؛ محمد رضا رستمی


بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 87-98

جواد مرادی؛ هاشم ولیپور؛ مهدی خادمی


بررسی رابطه ی تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره با کارایی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 113-128

فاطمه رحمانی؛ سید علی واعظ؛ نسرین قنواتی؛ سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر


اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 99-118

منصور گرکز؛ نواب رضائی


ارزیابی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرایند تحلیل شبکه ای

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 19-34

مهدی خوشنود؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ حیدر فروغ نژاد