تامین مالی
ترکیب بهینۀ تسهیلات مشارکتی بانک‌های تجاری ایران در بخش‌های اقتصادی با استفاده از نظریۀ فرا مدرن سبد سرمایه‌گذاری

سعید دائی‌کریم‌زاده

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 17-28

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.21105

چکیده
  تخصیص منابع از جمله فعالیت­های اساسی بانک­ها برای تأمین منافع خود و موکلین‌شان است. یکی از جنبه­های اساسی تخصیص منابع، تعیین ترکیب بهینۀ تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نظریۀ فرامدرن سبد سرمایه­گذاری رهیافت میانگین –  نیم­واریانس، سبد بهینۀ تسهیلات مشارکتی بانک­های ...  بیشتر