کلیدواژه‌ها = ویژگی‏های صندوق‏های سرمایه‏گذاری
بررسی تأثیر ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آن‌ها

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 15-28

10.22108/amf.2016.20637

علی رحمانی؛ سیدعلی حسینی؛ معصومه کاشف