بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده

سید رضا میرعسکری؛ غلامرضا محفوظی؛ متین شعبانی نژاد ماسوله

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 51-66

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21258

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام با دنبالۀ توزیع بازده سهام است؛ از این‌رو، نمونۀ آماری پژوهش شامل 118 شرکت در 5 سال از ابتدای  1389 تا انتهای 1393 از بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده ­است. از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده­های تابلویی استفاده شده ­است. نتایج پژوهش نشان می­دهد همزمانی ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ ملیحه فرجامی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 85-98

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان‌های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام می‌پردازد. بازه زمانی پژوهش از سال 1385 تا سال 1392 است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 95 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. جهت سنجش نقدشوندگی سهام از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده ...  بیشتر