1مدیریت دارایی
تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه به روش مچینگ (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

راضیه صادق فلاح؛ حسین رضایی دولت ابادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 39-64

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 تا 1391 بررسی شده است. برای آزمون این دیدگاه از روش‌های همسان‌سازی بر اساس نمره گرایش (مچینگ) و رگرسیون لاجیت ...  بیشتر