1مدیریت دارایی
عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف این تحقیق شناسایی روشهای مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در میان شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیر‌گذار بر انتخاب این روشها است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 100 شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و یک پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج ...  بیشتر