1مدیریت دارایی
بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطۀ بین بیش‌اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با ‏لحاظ شرایط محدودیت مالی

فرزاد ایوانی؛ فرشید خیراللهی؛ حدیث عبدی؛ سعیده کاسپور

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129976.1689

چکیده
  اهداف: بیش‌اطمینانی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر هر یک از عوامل و مراحل سرمایه‌گذاری مؤثر است؛ در این راستا، امکان اثرگذاری محدودیت‌های مالی و نوع مالکیت بر رابطۀ مزبور وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطۀ بین بیش‌اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی است.روش: برای آزمون ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود لاری دشت بیاض؛ مهدی صالحی؛ مریم سخاوت پور

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 181-196

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21332

چکیده
  پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت ‌مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطۀ ساختار دارایی‌های ‌وثیقه‌شدنی و ساختار‌ مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ‌تهران بررسی می‌کند. بدین‌منظور، 155 شرکت برای یک دورۀ 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد محدودیت مالی شرکت­ها در رابطۀ کل دارایی‌های ‌وثیقه‌شدنی ...  بیشتر

مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی و محدودیت‌های تأمین مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

سحر سپاسی؛ حسن حسنی؛ لیدا سلمانیان

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21187

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت‏ها و تأثیر محدودیت‏های تأمین مالی در این رابطه است. برای اندازه‌گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخۀ تجاری خالص شرکت  و برای سنجش عملکرد مالی از نسبت Q توبین و درنهایت، برای تعیین شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های بدون محدودیت مالی از سه شاخص KZ، KZir و WW استفاده ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت

ریحانه هادیان؛ سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 117-132

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21196

چکیده
  عوامل متعددی در نقش سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت اثرگذار هستند. محدودیت در تأمین مالی ازجملۀ این عوامل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه­گذاری در سودآوری و «بازده خرید و نگهداری تعدیل‌شدۀ آینده» با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از الگو­های رگرسیون چندمتغیره و ...  بیشتر

تامین مالی
حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

زهره حاجیها؛ زهره محمدی چم خانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21572

چکیده
  ایجاد توزان بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهم‌ترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. بنابراین پژوهش حاضر، حساسیت منابع خارجی را به نقدینگی در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. معیار سنتی محدودیت مالی شامل اندازۀ شرکت و یکی از معیارهای ...  بیشتر

تامین مالی
حساسیت منابع تامین مالی برون سازمانی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی: با تاکید بر اثر جانشینی دارایی های ثابت مشهود

هدی اسکندر؛ محمد مرادی؛ مهدی الهائی سحر

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 111-126

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی با در نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکتها است. نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 86 تا 91 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی حساس ...  بیشتر