کلیدواژه‌ها = مدیریت سرمایه در گردش
ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 17-38

10.22108/amf.2016.20645

یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه


بررسی رابطه ی تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره با کارایی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 113-128

فاطمه رحمانی؛ سید علی واعظ؛ نسرین قنواتی؛ سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر