تامین مالی
رفتار سود در شرکت های ورشکسته: نقش حسابرس

زهره عارف منش؛ آمنه بذرافشان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه بررسی رفتار سود در شرکتهای ورشکسته با تاکید بر نقش حسابرس می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و تاثیر تغییر و اندازه حسابرس بر میزان مدیریت سود در چنین شرکت هایی می پردازد. نتایج حاصل از بررسی 41 شرکت ورشکسته و 41 شرکت غیرورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا ...  بیشتر