بررسی درون‌زائی و برون‏زائی مالکیت و خط‌مشی تقسیم سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (بررسی مقایسه‌ای تخمین‌زن‏های GMM، PSM، OLS)

مهدی فیل سرائی؛ علیرضا زارعی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 63-82

https://doi.org/10.22108/amf.2017.103080.1076

چکیده
  هدف: در این مطالعه جنبۀ‏ جدیدی از رابطۀ مالکیت (رابطۀ ‏درون‏زا و برون‏زا) و خطی‌مشی تقسیم سود بررسی شده است. منظور از مالکیت در این پژوهش، مالکیت متمرکز نهادی و شرکتی است. روش: در راستای هدف فوق از داده‌های2080 سال - شرکت در فاصلۀ‏ زمانی 1382 تا 1394 استفاده شده است (دورۀ پژوهش 13 سال و هر سال 160 شرکت است). متغیر مالکیت یک‌بار به‌صورت ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش دموری؛ مینو ایزدی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20647

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم‌زمان سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصولبه‌عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه­های نمایندگی است.به‌منظور دستیابی به این هدف، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391بررسی شد. به‌دلیل نوع داده­های پژوهش، از روش ...  بیشتر

تامین مالی
نقش کیفیت گزارشگری مالی درکاهش اثرمحدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری

مجتبی مقدس نوقابی؛ رضا حصارزاده؛ عطیه سیگاری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20642

چکیده
  مطابق برخی شواهد نظری، تعمیم‌پذیری نظریه میلر و مودیلیانی مبنی بر بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری، مقید به کیفیت گزارشگری مالی است، چراکه کیفیت گزارشگری مالی اثر مستقیمی بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. لذا هدف این پژوهش، بررسی نقشکیفیتگزارشگریمالیدرکاهشاثرمحدودکننده سیاستتقسیم سودبر سرمایه‌گذاری، با توجه به چارچوب ارائه‌شده ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تاثیر نوع بزرگ ترین سهامدار بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی؛ وحید احمدیان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 49-66

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوع بزرگترین سهامدار (داخلی، مالی، دولتی و هلدینگ) بر سیاست‌های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تفاوت اثرگذاری هر یک از سهامداران بزرگ مذکور بر سیاست تقسیم سود این شرکت ها می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود

مرضیه موحد؛ حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  رقابت روزافزون در سطح تجاری می‌تواند به عنوان مکانیزمی اثرگذار در تصمیم مدیران مبنی بر پرداخت سود سهام ایفای نقش کند. در خصوص این ارتباط دو مدل پیامد و جانشینی مطرح شده است. پژوهش حاضر با بررسی نمونه‌ای شامل 112 سال-طبقه صنعت (در مجموع 126 شرکت) در سالهای 1383 الی 1390 به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار و تقسیم سود می‌پردازد. در این ...  بیشتر