کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 19-42

10.22108/amf.2017.21356

بهاره حقیقی طلب؛ محمد رضا عباس زاده؛ مهدی صالحی


فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-74

سلماز حبیبی؛ مهدی ابزری؛ سعید فتحی