کلیدواژه‌ها = ارزش شرکت
اثر عدم اطمینان سیاست‌های اقتصادی بر معاملات اعتباری و ارزش شرکت با تأکید بر نقش معاملات اعتباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.139534.1832

یاسمن خلیلی؛ مهدی محمدی؛ آزاده یزدانی


بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 87-98

جواد مرادی؛ هاشم ولیپور؛ مهدی خادمی