کلیدواژه‌ها = مالی رفتاری
ارزیابی سودمندی استراتژی‌‌های مومنتوم و معکوس صنعت در بازار سرمایۀ ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 93-112

10.22108/amf.2020.115998.1401

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ رضا فراهانی؛ محمد حسین آبادی