کلیدواژه‌ها = اهرم مالی
فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-74

سلماز حبیبی؛ مهدی ابزری؛ سعید فتحی