کلیدواژه‌ها = سرعت تعدیل ساختار سرمایه
مطالعۀ تطبیقی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین صنایع بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 101-120

10.22108/amf.2022.133488.1739

پریسا اسماعیل پور؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ الله یار بیگی فیروزی