کلیدواژه‌ها = قدر مطلق بازدۀ غیرعادی انباشته سهام
بررسی واکنش بازار نسبت‌به افشای عوامل ریسک

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-66

10.22108/amf.2022.125358.1596

سیده زهرا طباطبائی؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری