کلیدواژه‌ها = الگوریتم شبکۀ عصبی بازگشتی (‏RNN‏).‏
کاربرد معماری‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی قیمت سهام ‏(رویکرد شبکه عصبی پیچشی ‏CNN‏)‏

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-20

10.22108/amf.2022.129205.1673

امیر شریف فر؛ مریم خلیلی عراقی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ میرفیض فلاح شمس