کلیدواژه‌ها = قدرت بازاری‎ ‎بانک
تأثیر استراتژی‌های تنوع درآمدی بر قدرت بازاری نظام بانکی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 89-104

10.22108/amf.2022.129626.1679

محمد حسن قلی زاده؛ محسن اکبری؛ مهسا فرخنده؛ محمد حبیبی