1مدیریت دارایی
ارزیابی عملکرد شرکت‌های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه‌سازی آن با الگوی ترکیبی PSO و ANN

سجاد جمشیدی؛ غلامرضا زمانیان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22108/amf.2018.91647.0

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه‌سازی آنها با استفاده از الگوی هیبریدی شبکۀ عصبی مصنوعی و بهینه‌سازی تجمیع ذرات است. برای رسیدن به این هدف، از بازده هفتگی و روزانۀ 36 شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1393 استفاده شده است که کاربرد همزمان معیار تسلط تصادفی به‌دلیل جهت‌گیری‌های ...  بیشتر