کلیدواژه‌ها = ریسک عملیاتی
بررسی واکنش بازار نسبت‌به افشای عوامل ریسک

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-66

10.22108/amf.2022.125358.1596

سیده زهرا طباطبائی؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری


شناسایی و تحلیل ریسک‌های عملیاتی با استفاده از نگاشت شناختی فازی

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-18

10.22108/amf.2018.103404.1087

خدیجه مصطفائی دولت آباد؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض