1مدیریت دارایی
بررسی عوامل مؤثر بر ارزش وجوه نقد نگهداری شده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عدم اطمینان

شهناز مشایخ؛ سارا رازانی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.124916.1583

چکیده
  هدف: این پژوهش عوامل مؤثر بر ارزش نگهداشت وجه نقد را در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عدم اطمینان بررسی می‌کند. هدف این پژوهش ارزیابی این موضوع است که آیا در شرایط عدم اطمینان نگهداری وجه نقد ارزشمند است و مواجهۀ شرکت با مشکلات مالی و هزینه‌های نمایندگی و افزایش نرخ رشد چه تأثیری بر روابط این متغیرها می‌گذارد. ...  بیشتر