1مدیریت دارایی
راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال: شواهدی از واکنش‌های رفتاری ‏سرمایه‌گذاران

سیروس کشاورز؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ مجید وزیری سرشک؛ محمدحسین آرمان

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 69-96

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.130243.1696

چکیده
  هدف: اثربخشی و کارایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به حداکثر رساندن بازده و ریسک معاملات است. این چالشی است که پژوهشگران با آن روبه‌رو هستند. در پژوهش حاضر راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال با استفاده از واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بررسی شده است. واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران به‌وسیلۀ شاخص‌های ...  بیشتر