تامین مالی
شناسایی عوامل بالقوه راهبری شرکتی، افشا و شفافیت موثردر ارزیابی کیفیت صورت‌های ‌مالی بانک‌ها به روش دلفی ‌فازی

خالد شیخی؛ مهران متین فرد؛ علی سعیدی؛ محمد حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.130183.1692

چکیده
  چکیده هدف: بانک‌‌محور بودن اقتصاد ایران، چالش‌های موجود در صنعت بانکداری و فعالیت‌های خاص این صنعت نسبت به سایر صنایع باعث شده که نهادهای ناظر و ذینفعان به کیفیت صورت‌های مالی بانک‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب و افشا و شفافیت کافی می‌توانند نقش مؤثری در کیفیت صورت‌های مالی ایفا کنند. لذا، هدف این ...  بیشتر