سایر حوزه های مرتبط
کاربرد معماری‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی قیمت سهام ‏(رویکرد شبکه عصبی پیچشی ‏CNN‏)‏

امیر شریف فر؛ مریم خلیلی عراقی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ میرفیض فلاح شمس

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129205.1673

چکیده
  اهداف: الگوریتم‌های مبتنی بر شبکۀ عصبی پیچشی (CNN) که شاخه‌ای از مبحث یادگیری عمیق است، در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در حوزه‌های تحلیل فیلم و تصویر داشته‌اند؛ موفقیت و پذیرفته‌‌شدن الگوهای نوین این حوزه باعث به‌کارگیری گستردۀ آنها در زمینه‌های مختلف اعم از تحلیل متن و داده‌های سری زمانی شده است. یادگیری عمیق بخشی از الگوریتم‌های ...  بیشتر