1مدیریت دارایی
نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر ارتباط بین مالکیت مدیریتی با محدودیت های نقدینگی و سرمایه گذاری

امیر محمدزاده؛ سجاد بحری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.128050.1648

چکیده
  اهداف: مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران و مدیران را هم‌راستا می‌‌کند. بدین‌ترتیب هر زمانی مالکیت مدیران افزایش یابد عملکرد شرکت نیز افزایش می‌‌‌یابد که منجر به کاهش هزینه‌‌های نمایندگی در رابطه با تصمیمات سرمایه‌‌گذاری می‌شود و شرکت‌‌ها این کار را با همسو‌سازی بهتر انگیزه‌های مدیریت با سهامداران انجام می‌دهند. هدف ...  بیشتر