سایر حوزه های مرتبط
نقش ثبات بازار‌ مالی بر سازوکار انتقال سیاست پولی در ایران: روش گارچ چند متغیره (MGARCH)

فریناز رحیمیان؛ حسین شریفی رنانی؛ سارا قبادی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 37-64

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.126331.1618

چکیده
  اثر نااطمینانی بر رشد پولی در سال‌‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده و مسئلۀ مهمی برای بانک‌های مرکزی است. در قالب سازوکار انتقال پولی ازطریق بازار مالی، سیاست پولی از قیمت این نوع دارایی‌ها متأثر می‌‌شود. این اثرگذاری بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری و به‌‌تبع آن بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارد و نقش مهمی در تعادل عمومی ...  بیشتر