سایر حوزه های مرتبط
آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران

اکرم فلاحی؛ مهدی طغیانی؛ حمید آسایش؛ مهدی زاهد قروی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22108/amf.2022.125736.1605

چکیده
  در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می‌‌شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای ...  بیشتر