1مدیریت دارایی
محتوای ارزشی الگوهای مختلف جریان نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت

جواد حسینی؛ رسول برادران حسن زاده؛ احمد محمدی؛ مهدی زینالی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 21-46

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.124885.1588

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیار معینی از جریان نقد آزاد با بیشترین محتوای ارزشی است‎.‎‏ درواقع، هدف ‏ شناسایی سنجه‌ای برای جریان نقد آزاد است که با به‌‌کارگیری آن، پیش‌‌بینی بهتری از تغییرات قیمتی سهام انجام شود؛ همچنین استفاده از این معیار معین برای محاسبۀ جریان نقد آزاد، موجب ارتقای قابلیت مقایسۀ شرکت‌ها در کل بورس ...  بیشتر