1مدیریت دارایی
بررسی رابطۀ بین ریسک‌پذیری شرکت و نقدشوندگی سهام با ارزش شرکت

مجتبی گل محمدی شورکی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 23-40

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.122474.1529

چکیده
  هدف: سنجش ریسک پروژه‌ها و ارتباط آن با بازده یکی از عوامل اساسی در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری است؛ به گونه‌ای که اجتناب از ریسک و ریسک‌پذیری بیش از حد درنهایت، بر ارزش شرکت تأثیر می‌گذارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ بین سطح ریسک‌پذیری شرکت و ارزش شرکت است؛ به‌علاوه رابطۀ بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت نیز مطالعه شده است.روش: برای ...  بیشتر