سایر حوزه های مرتبط
تأثیر دارایی‌‌های نامشهود بر عملکرد مالی شرکت‌‌ها و نقش میانجی‌‌گری چسبندگی هزینه‌‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ یاسر شاکری

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 47-76

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.118666.1453

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر میانجی‌‌گری چسبندگی هزینه‌‌ها بر رابطۀ دارایی‌‌های نامشهود و عملکرد مالی شرکت‌‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: تعداد 184 شرکت در بازۀ زمانی سال‌‌های 1386 تا 1395، ازطریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شد. مدل و فرضیه‌‌های پژوهش ابتدا، به تفکیک سال و ...  بیشتر