1مدیریت دارایی
سرمایه‌ گذاران خبره و راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی

سید احسان حسینی؛ سید عباس هاشمی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.114976.1366

چکیده
  در این پژوهش به‌کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی» توسط سرمایه‌گذاران خبره، آزمون شده است. همچنین، مقایسه‌ای بین سرمایه‌گذاران خبره‌ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی و نسبی استفاده می‌کنند و سرمایه‌گذاران خنثی نسبت به این راهبردها، از حیث کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، انجام ...  بیشتر